event

በጤና ተቋማት የእናቶች መቆያ ቤቶች አገልግሎቶችን ወጥ ለማድረግ የተዘጋጀ መመሪያ

በአንዳንድ አካባቢዎች ከመሬት መልከዓ ምድራዊ አቀማመጥ የተነሳ እነዚህ አምቡላንሶች ሁሉም አካባቢዎች መድረስ ስለማይችሉ በእነዚህ አካባቢዎች የሚገኙ ነፍሰጡር ሴቶች የመውለጃ ጊዜያቸው ሲደርስ የሚቆዩበትና የባለሙያ የቅርብ ክትትል የሚያገኙበት  እነዲሁም ከወለዱ በኃላ ከ24-48 ሰዓት ከጨቅላ ሕጻናቱ ጋር የሚቆዩበት ስፍራ ማዘጋጀት አስፈልጓል፡፡ አተገባበሩም በሁሉም አካባቢዎች ወጥ ይሆን ዘንድ ይህ መመሪያ ተዘጋጅቷል፡፡

Pages